<

Projekt pre územné rozhodnutie

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt realizácie stavby

Autorský dozor

Konzultácie

Naše služby

Naša firma poskytuje pre svojich klientov individuálne vypracovanie projektovej dokumentácie v dohodnutom rozsahu. Jedná sa o nasledujúce služby:
  • projekt pre územné rozhodnutie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • projekt realizácie stavby
  • autorský dozor
  • konzultácie
Individuálne projekty nie je možné tvoriť bez osobného kontaktu. Najlepším spôsobom, ako spoluprácu na Vašom projekte začať, je preto dohodnúť si osobné stretnutie. Na stretnutí si prejdeme Vaše predstavy a dohodneme si následný postup. Úvodné stretnutie je samozrejme bezplatné. Pre efektívne úvodné stretnutie je vhodné priniesť (nie je podmienka):
  • kópia katastrálnej mapy, poprípade geodetické zameranie
  • spracované vlastné predstavy v akejkoľvek podobe
  • fotky pozemku alebo objektu, ktorý sa má riešiť (všetko stačí v digitálnej podobe)

Každý projekt je špecifický a rôzneho rozsahu. Preto nie je možné vytvoriť presný cenník, ktorý by popisoval cenu za služby, ktoré ponúkame. Ponukovú cenu Vám vypracujeme bezplatne na základe Vašich podkladov a požiadaviek.

Všetky projektové práce spolu (štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt...) bez vybavenia povolení (inžiniering) zaberú cca. 2,5% - 4,5% z celkovej investície. Čím je investícia vyššia, percento za projekciu klesá a pri veľkých investíciách sa cena stanovuje po vzájomnej dohode. Výpočet ceny podľa percenta slúži len pre Vašu úvodnú predstavu.

Práce v oblasti rodinných domov

Projektová dokumentácia je súbor výkresovej a textovej dokumentácie, na ktorej základe prebieha výstavba. Výstavba domu sa uskutočňuje v určitých intervaloch, ktoré sú z časového hľadiska zoradené do období prípravy, projektovania, výstavby a odovzdania domu do užívania. Projektovanie má tri fázy.

Na potreby realizácie stavby je nutné požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie. V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení, najmä starostlivosť o životné prostredie a zachovanie architektonických a urbanistických hodnôt na území (pamiatky). Stavebný úrad ďalej rozhodne o postupe v prípade, ak majú účastníci konania námietky. K žiadosti treba priložiť zodpovedajúcu projektovú dokumentáciu. Dokumentácia na územné rozhodnutie, ktorá sa prikladá k žiadosti o územné rozhodnutie, musí obsahovať
Viac

V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Na získanie stavebného povolenia sa predkladá projekt stavby, ktorý obsahuje podrobnejšie riešenie všetkých prvkov stavby. V projekte stavby sa zohľadnia podmienky stavebného úradu vyjadrené v územnom rozhodnutí stavby. Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné povolenie, obsahuje:
Viac

Realizačný projekt je ďalším stupňom projektovej dokumentácie stavby. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje a spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takých podrobností, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod. Musí byť pre zhotoviteľa jednoznačná a zrozumiteľná. Táto dokumentácia slúži zhotoviteľovi ako podklad vo fáze výrobnej prípravy, a preto by mala stačiť ako podklad na spracovanie dielenskej dokumentácie. Do realizačného projektu treba zapracovať aj podmienky a požiadavky vyjadrené v stavebnom povolení. Realizačný projekt je podrobným dopracovaním projektu na stavebné povolenie. Má rovnakú skladbu ako projekt na stavebné povolenie, ale obsah jednotlivých výkresov je vypracovaný podrobnejšie na potreby realizácie stavby a vypracovania podrobnej tabuľky výkaz – výmer a rozpočtu stavby. Výkaz – výmer je podkladom na výberové konanie na zhotoviteľa stavby a rozpočet je ukazovateľom nákladovosti stavby a slúži ako podklad na posudzovanie cenových ponúk dodávateľov. Viac

Projekt stavby má pomerne zložitú štruktúru. Dobrý výsledok realizácie stavby závisí od všetkých účastníkov, ktorí sa na projekte podieľajú. Za úspešnú spoluprácu považujeme kvalitné zrealizovanie Vášho sna, ku ktorej má prispieť aj náš autorský dozor. Kontrolujeme prebiehajúcu výstavbu a vysvetľujeme prípadné vzniknuté otázky, ktoré počas realizácie môžu nastať. Treba si uvedomiť, že autorský dozor nenahrádza stavebný dozor.