Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby
Vypracovanie realizačnej dokumentácie, rozpočet stavby
Vypracovanie dokumentácie pre všetky objekty stavby

Projektová dokumentácia k realizácii stavby.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby treba zadať odborne spôsobilým osobám (architektom, stavebným inžinierom a stavebným projektantom), ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie. Realizačná dokumentácia sa musí vypracovať pre všetky objekty stavby a treba ju zveriť odborníkom – projektantom.

Medzi objekty stavby patria:
  • objekt domu, ktorý treba vyriešiť z hľadiska architektonického a stavebného riešenia, statiky, zdravotnej techniky, vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, elektroinštalácie, slaboprúdu, telefón, TV a pod;
  • terénne úpravy, spevnené plochy, oplotenie;
  • sadové úpravy;
  • vodovodná prípojka;
  • kanalizačná prípojka;
  • elektrická prípojka;
  • plynová prípojka;
  • telefónna prípojka, káblová televízia a pod;
  • iné, ako sú napríklad prekládky inžinierskych sietí a pod;

Späť