Geometrické plány

Vytyčovanie

Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhľadanie vlastníctva

Zameranie novostavieb k vydaniu kolaudačného rozhodnutia


Služby v katastri

Geometrický plán je technickým podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu sú zhodné s údajmi platných výpisov zo správ katastra.Je potrebný, ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica a podobne.
Viac

Podstatnú časť našej pracovnej činnosti zaberá vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Pre svojich klientov naša firma poskytuje získanie základných informácií z katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra našim klientom, získanie oprávneným subjektom súhrnných a detailných informácií, a to bez zložitej korešpondencie.

Pri stanovení cien postupujeme individuálne, so zreteľom na dlhodobú vzájomnú spoluprácu. Pre našich zákazníkov, ktorí naše služby už využili v minulosti, máme pripravené zaujímavé cenové relácie. Pre našich klientov máme pripravené ceny s výraznými množstevnými zľavami.

Práce v katastri nehnuteľností.

Podstatnú časť našej pracovnej činnosti zaberá vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov. Pre svojich klientov naša firma poskytuje získanie základných informácií z katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra našim klientom, získanie oprávneným subjektom súhrnných a detailných informácií, a to bez zložitej korešpondencie.
  • zameranie stavieb rodinných domov, bytových domov, garáží a iné
  • zameranie novostavieb k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
  • majetkovoprávne vysporiadanie a určenie vlastníckych práv
  • oddelenie pozemkov
  • vecné bremená a iné

Vytýčenie vlastníckych hraníc
Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností
Vyhľadanie vlastníctva
Vektorizácia a digitalizácia máp
Vyhľadanie dokumentov štátnom archíve

Cena sa určuje individuálne a je závislá od rozsahu vykonaných prác, termínu dodania, náročnosti spracovania, od kvality katastrálneho operátu a ďalších faktorov. Na základe vami zaslaných podkladov, resp. telefonického oznámenia požiadaviek, pre vás vypracujeme a následne zašleme cenovú ponuku prác. Kvôli bezproblémovému dodržaniu termínov je potrebné si uvedomiť, že okrem času potrebného na zameranie a vyhotovenie geometrického plánu má správa katastra lehotu na overenie 7 pracovných dní a pri zložitejších GP až 30 pracovných dní od podania.