Urbanistické začlenenie stavby, architektonické riešenie stavby,
konštrukčné riešenie stavby, zásobovanie energiami a vodou,
vplyv na životné prostredie, úprava nezastavaných plôch.

Dokumentácia na územné rozhodnutie.

do územia s vyznačením stavebného pozemku ako celku, alebo jeho časti. Návrh umiestnenia stavby na pozemku s vyznačením odstupov budúcej stavby od hraníc pozemku a susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (situácia stavby je zvyčajne v mierke 1 : 500 alebo 1 : 250 a vychádza zo súčasného stavu územia) jej hmotové členenie, vzhľad, dispozičné riešenie stavebných objektov a pôdorysné usporiadanie priestorov. V dokumentácii na územné rozhodnutie urobíme návrh stavby – architektonickú štúdiu, ktorá sa predkladá zvyčajne v mierke 1 : 200 ako architektonické a dispozičné riešenie stavby vo väzbe na základné požiadavky stavby, ktorými sú mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť. odvádzaní odpadových vôd, dopravnom napojení vrátane parkovania, zneškodňovaní odpadov a navrhovanom napojení stavby na komunikácie, jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia dravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na minimalizáciu negatívnych účinkov. vrátane údajov o vhodnosti ekologických , inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov v území. na ktorých bude zeleň.
Späť