Urbanistické začlenenie stavby, architektonické riešenie stavby
Konštrukčné riešenie stavby, zásobovanie energiami a vodou
Vplyv na životné prostredie, úprava nezastavaných plôch

Projekt pre stavebné povolenie.

  • Sprievodnú správu
  • Súhrnnú technickú správu
  • Celkovú situáciu stavby v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre
  • Koordinačný výkres stavby (tento výkres situácie stavby zobrazuje všetky stavebné   objekty stavby realizované na stavenisku) v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200. V situácii stavby musia byť vyznačené podzemné siete a zariadenia technického vybavenia, návrh prípojok (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, telefón a iné) a dopravné napojenie na pozemok
  • Dokumentáciu a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov. Stavebné výkresy stavby by mali obsahovať navrhovaný stav, najmä pôdorysy, rezy a pohľady (min. v mierke 1 : 100), na ktorých sú zobrazené jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia
  • Projekt by mal ďalej obsahovať statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje jej mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie
  • Schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnických, silnoprúdových, slaboprúdových, plynových, teplovodných rozvodov), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavbu a všeobecných požiadaviek na navrhovanie stavieb

  • Späť